AAFB Un tren carregat de problemes per a tots
Font original: http://www.7setmanari.com/noticias.htm

Un tren carregat de problemes per a tots

Publicat: 21 / mar / 2009  |  Actualitat ferroviària

Resulta que el tren-tram és ja famós per la quantitat de problemes que dur tant a polítics com a ciutadans. Aquest projecte arriba a Manacor ben carregat de proble­ mes, els quals són motiu de discussió i controvèrsia per tot arreu. Detractors i defensors es posicionen en uns moments en que el Govern Balear manté que el tren-tram és la millor solució per a la Ciutat, i els màxims responsables de la política local demanen una reunió urgent per acostar criteris i aconseguir el con­ sens.

Aquesta setmana s’ha presentat l’infor- me anual de la Policia Local de Manacor. D’aquest s’extreu que actualment el nom­ bre de vehicles que circulen diàriament tant pel Passeig Ferrocarril com per l’Avinguda Salvador Joan és de més de 25.000 . Aquesta xifra ha estat comentada pel Delegat d’Interior, Antoni Sureda, el qual creu que "és més que preocupant que s’augmenti el perill amb un altre mitjà de transport com és el tren perquè difi­ cultarà la circulació a tota la zona". En aquest sentit, s’ha explicat que el tren- tram tallaria aquestes principals vies de circulació que també consten d’una sèrie de punts negres respecte a la circulació rodada, augmentant més el perill a tota la zona. Així la densitat del nombre de vehi­ cles segueix sent molt alta al municipi de Manacor que te una mitja de quasi un vehicle per habitant. De les dades de l’Agenda Local 21 també s’extreu que aquesta solució que proposa la Conselleria de Mobilitat suposarà que el tren-tram talli un total d’onze passos de vianants així com set encreuaments amb cotxes.

A totes aquestes afirmacions, també s’uneix la plataforma que s’ha creat per defensar el Passeig Ferrocarril i que manté que el projecte del tren-tram no és adient per a la ciutat. Al llarg d’aquestes setma­ nes tant el Govern municipal com grups de l’oposició, concretament ALM-UM, s’han manifestat en contra de la proposta del Govern balear. Així ambdós demanen diàleg amb la Conselleria i que es torni estudiar si la sortida del tren per darrera l’Hospital resultaria més bona per a totes les parts implicades.

Per altra banda, i tornant a la memòria que ha realitzat la Policia Local de Manacor també és important destacar que el nombre de robatoris ha augmentat con­siderablement. Així han augmentat també les denúncies interposades per ciutadans, les quals han aconseguit aclarir els mem­ bres de la Policia Local. L’exemple, es compleix aquesta mateixa setmana, amb la detenció d’un grup de menors que es dedi­ caven a robar bosses i carteres als ciuta­ dans per diferents indrets de Manacor. Aleshores cal destacar la bona feina de la Policia Local que ha de vigilar per la segu­ retat ciutadana en un moments en que l’actual crisi econòmica també suposa un considerable augment dels delictes.

Tags: