AAFB Avantprojecte de la llei de transports i mobilitat
Font original: Govern Balear

Avantprojecte de la llei de transports i mobilitat

Publicat: 10 / mar / 2013  |  Actualitat ferroviària

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori presenta l’esborrany de l’Avantprojecte de la llei de transports i mobilitat, elaborat amb una doble intenció: d’una banda, regular determinats aspectes de les activitats de transport terrestre que fins ara es regien per la normativa estatal per adequar-la a les necessitats de la nostra comunitat autònoma i a la normativa europea vigent, i regular el transport urbà de viatgers d’acord amb el contingut de la Sentència del Tribunal Constitucional de 27 de juny de 1996, i d’altra banda, aprovar una normativa que ajudi a racionalitzar i a millorar la mobilitat de les persones mitjançant la planificació de les infraestructures de transports a l’àmbit territorial de la nostra comunitat, a l’àmbit de cada illa, com també dels municipis que el pla de mobilitat mateix estableixi.

Al mateix temps, atès que som una comunitat eminentment turística, s’actualitza la normativa de transport discrecional i s’adequa als mitjans telemàtics que actualment s’imposen en el mercat de la contractació del transport de viatgers.

Així mateix, com no podia ser d’una altra manera, es regula el transport ferroviari adequant-lo a les dimensions territorials de l’illa de Mallorca, com també el transport tramviari, que fins ara no s’havia regulat.

L’Avantprojecte consta de quatre títols i tretze capítols, amb cent setanta-sis articles, quatre disposicions addicionals, dues de transitòries, una de derogatòria i dues de finals.

Per a la correcta tramitació de l’esborrany de l’Avantprojecte i amb la finalitat d’aconseguir un text tan consensuat com sigui possible, s’obri un termini d’un mes perquè els sectors implicats i tota la societat pugui presentar les al·legacions que considerin oportunes. A aquests efectes, es poden presentar al·legacions a la seu de la Direcció General de Transports, situada al carrer d’Eusebi Estada, 28, 1r, de Palma, o a qualsevol dels llocs que determina l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i han d’anar adreçades a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori (Direcció General de Transports); també es possibilita presentar al·legacions telemàticament mitjançant la web Balears Opina, del Govern de les Illes Balears, o a l’adreça de correu electrònic lleidetransportsimobilitat@caib.es, habilitada a aquest efecte.

Es presenta l’esborrany en la versió castellana, ja que aquesta ha estat la llengua de la redacció original, i posteriorment es donarà publicitat a la redacció en català, en aquests moments en correcció, per a una major publicitat i un major abast dels sectors i de la població en general.

Tags:  Altres